ALGEMENE VOORWAARDEN ERNST CAR CLEANING

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door mij gesloten overeenkomsten of door mijn verrichte handelingen.
 2. Indien Ernst Car Cleaning ter plaatse komt om een voertuig te reconditioneren dan dient er een goede, ruime werkplek te zijn. Indien dit niet het geval is kan Ernst Car Cleaning de opdracht annuleren en de kosten doorberekenen, ofwel opdrachtgever kan zorgen voor een geschikte werkruimte, de dan ontstane wachttijd wordt doorberekend.
 3. Na afloop van de werkzaamheden dient opdrachtgever het voertuig te controleren of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, waarna facturatie plaats vind.
 4. Aansprakelijkheid:
 • Indien Ernst Car Cleaning aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
 • Ernst Car Cleaning is niet aansprakelijk voor motorschade ontstaan door het afspuiten van de motor met hoge druk (ik weet wat ik doe, maar er kan altijd een storing optreden). Kortom, motor reinigen op eigen risico.
 • Ernst Car Cleaning is is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als emblemen, op verzoek van de klant, van het voertuig verwijderd moeten worden.
 • Ernst Car Cleaning is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens werkzaamheden, wat op voorhand niet in te schatten en/of zichtbaar is.
 • Indien Ernst Car Cleaning aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ernst Car Cleaning te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

Onder directe schade wordt uitsluitend bedoeld;

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Ernst Car Cleaning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ernst Car Cleaning.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaats gevonden, zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerder met2% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand. De opdrachtgever is voorts gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van € 150,00.
 2. Ernst Car Cleaning is gerechtigd om een ieder zonder opgaaf van reden te weigeren.
 3. Indien een afspraak voor behandeling van een voertuig 48 uur van tevoren of minder, wordt geannuleerd, worden de volledige kosten van deze behandeling in rekening gebracht.
 4. Op alle door mij  verrichte handelingen, waaronder de door mij gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 5. Prijzen zijn excl. 21% BTW. Prijslijst en algemene voorwaarden zijn gratis te verkrijgen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij voorwaarden.net.

 

 

Wijk bij Duurstede, 24 februari 2014, Ernst Car Cleaning